ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา
เดินทางมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนและกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนต้นแบบ
รางวัลพระราชทานลงพื้นที่ 5 หลักสูตรปราชญ์ชาวบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้
ความชำนาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 77 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกัน
จัดงานแสดงมุทิตาจิต "เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ" ให้ครูสุนันทา บุญมาก โดยมีทั้งศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
( ภาพกิจกรรม)

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '