ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  
 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดให้มีจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจรืง รักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี น้อมนำหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ขึ้น เพื่่อทำหน้าที่แทนสภานักเรียน
ประจำปี ๒๕๕๗ ที่หมดวาระลง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เทศบาลตำบลทุ่งคอก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลทุ่งคอก และประชาชน จัดทำโครงการ
"สร้างบ้าน สานฝัน ของลูก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา" วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แก่
ด.ช วุฒิชัย จินดารัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กำหนดจัดแนะแนวอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีการเสวนาสะท้อนแนวคิดมุมมองของเส้นทางอาชีพ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓เพื่่อชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่นักเรียน
และผู้ปกครองควรทราบ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคครัดต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ และตัวแทนครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่จังหวัดปทุมธานี ท้องฟ้าจำลองรังสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุกดรีมเวิลด์ เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ และสร้างโลกทัศน์ที่กว้างไกล
ให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป้นการเสริมสร้างคุณธรรม ความสามัคคีในหมู่คณะ
การแบ่งปัน การทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดงานมอบประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" นักเรียนชั้นอนุบาล ๒
ณ หอประชมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓..๐๐- ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และค่านิยม 12 ประการ โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา หาความรู้มากมาย
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙..๓๐ น. คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดแตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน ๕๒ คน ครู จำนวน ๙ คน
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๖๔ คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เกิดผลกับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘..๓๐ น. คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแจง ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑๗ คน ทางเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะในโรงเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
โดยมีวัตถุประสงค์คือศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการต่างๆ
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีมีการพัฒนาและเพิ่มเติมประสบการณ์ของบุคลากร
ในแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ได้กำหนดกาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรรสาธุกิจ)
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรรบุรี จำนวน ๖๕ คน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะรูปแบบ Zero Waste กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประกอบด้วยครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
และโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ให้ดำเนินการด้อย่างมีประสิทธิภาพ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับโรงเรียนหนองจิกจัดกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์ดพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และฝึกให้ลูกเสือมีความอดมน มีระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทหาร คสช.ประจำอำเภอสองพี่น้อง
นำโดย ร.อ. บุญศรี ติ้วเครือ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุสรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชุเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ
จังหวัดตรัง ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร และสมชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวี จำนวน ๔๕ คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ให้กับ เด็กชายธนะพงษ์ บุญธรรม เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาสัมภาษณ์และถ่ายทำกิจกรรม
ตลาดนัดพอเพียงและกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะในโรงเรียน สารคดีชุด "ขุดที่ราก ถอนที่โคน"
ตอน เปลี่ยนไทยให้ไร้ขยะ ความยาวตอนละ ๓๐ นาที จำนวน ๔๐ ตอน เพื่อเผยแพร่ออกอากาศ
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้คนไทยได้นำไปปรับยอดใช้และต่อยอด มองเห้นปัญหาในภาพรวม
และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยตนเอง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตัวแทนครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ไปทัศนศึกษา
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดบางแสน เพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการจัดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน
ของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่าย / กลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีกิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ (KM)
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" / กิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนแม่ข่าย
และโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
'