ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาราชินี นายกิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา
สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม
โดยมีนายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ให้การต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม 1 ) ( ภาพกิจกรรม 2 )

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกันเทศบาลตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของมารดา มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล มอบโล่เกียรติยศ
แม่ดีเด่น มอบเงินพัฒนาห้องปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ พร้อมด้วยครูแกนนำร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ทำการอบรมให้กับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 14 โรงเรียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " โรงเรียนสุจริต "
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน
"ศรีบัวแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสามัคคี เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
( ภาพกิจกรรม 1 )( ภาพกิจกรรม 2 )( ฉลองชัยชนะแห่งความสำเร็จ )

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับเทศบาล และชุมชนตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโดยตั้งขบวนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และนำเทียนไปถวายที่วัดทุ่งคอก
กำหนดให้มีการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ เขียนร้อยกรอง เพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีจิตสำนึก เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วงบ่ายมีกิจกรรม
การทอดผ้าป่าขยะ พระมหามงคล ถิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งคอกรับผ้าป่าขยะรีไซเคิล
( ภาพกิจกรรม 1 ) ( ภาพกิจกรรม 2 )

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) มีการเปิดตลาดนัดพอเพียงและเลือก
ซื้อสินค้าราคาถูก กิจกรรมนี้กำหนดจัดทุกสัปดาห์ของวันพุธ เวลา 07.00-09.00 น. ณ บริเวณ
หน้าหอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผู้ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูก เช่น ผลผลิตจากเกษตร สินค้ามือสอง
งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อาหาร และอื่นๆ เป็นการฝึกอาชีพ ทำให้นักเรียน
เกิดทักษะประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพในอนาคตได้
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วย อปพร.
และตำรวจ สภ.ทุ่งคอก จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2557) ประจำปี 2557
ภายใต้กรอบแนวคิด "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" ร่วมปกป้อง
ลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการ กอ.รมน จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ พล.ต. สิงห์ทอง หมีทอง ผบ.ทจบ.กจ. กล่าวเปิดงาน
ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เพื่อชี้แจง การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
นำบริการภาครัฐสู่ประชาชน"สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน" แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืน
ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เวลา 09.30 - 12.00 น.
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
กำหนดพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอพียง
จึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ให้มาตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู"
เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ให้แก่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการขอขมาลาโทษ
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 รายการคนรักษ์โลก ช่อง NBT (ช่อง 11) ได้เดินทางมาโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อถ่ายทำรายการ คนรักษ์โลก ตอน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ออกอากาศวันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 16.05 น. - 16.30 น.
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๔-๖ มิถุนายน 2557 ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
และตัวแทนครู ได้เข้าร่วมสัมนาและรับโล่เกียรติคุณ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1กลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา ปี 2557
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต้อนรับคณะครูจำนวน 10 โรงเรียน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน

(ภาพกิจกรรม)


โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง เสริมสร้างอาชีพ สู่วิถีพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูก เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารรสเด็ด
งานประดิษฐ์สุดสวย
สินค้ามือสองสภาพดี Handmade สุดจี๊ด ของสะสมต่าง ๆ ได้
ณ ลานหน้าหอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ทุกวัน
พุธเวลา 07.00-09.00 น.

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325