ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

 

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.-16.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดการประชุม
สัมนาโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนา และเสริมสร้าง
แกนนำ"เยาวชนครดีศรีสุพรรณ" ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 13.00 น.-16.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก
จังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ
และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 07.30 น.-13..00 น. คณะศึกษาดูงานจาก สพป 2 อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกัน
จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับนายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เวลา 16.30 - 22.00 น. เพื่อเป็นการรำลึกคุณงานความดีที่ได้กระทำมา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัด และความสนใจ โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันพับจรวดกระดาษ จรวดขวดน้ำ และการแต่งชุดแฟชั่นรีไซเคิล
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) มีกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ปี 2559 หนุนเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้เข้ารับการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งเติบใหญ่
และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล การแสดงของนักเรียน
มอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่น และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.00 น.-17.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 08.00-12.00 น. คณะศึกษาจาก สพฐ ในโครงการเยาวชนรักษ์พงไพร
เดินทางเข้าศคึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม เดินทางมาศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตามโครงการ
วันสำคัญประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีการจัดขบวนแห่ไปยังชุมชนตลาดทุ่งคอก และถวายเทียนพรรษา
ณ วัดทุ่งคอก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความตระหนักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
( ภาพกิจกรรม )

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '