ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  
 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้กำหนดจัดกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์ดพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และฝึกให้ลูกเสือมีความอดมน มีระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทหาร คสช.ประจำอำเภอสองพี่น้อง
นำโดย ร.อ. บุญศรี ติ้วเครือ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุสรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชุเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ
จังหวัดตรัง ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร และสมชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวี จำนวน ๔๕ คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ให้กับ เด็กชายธนะพงษ์ บุญธรรม เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาสัมภาษณ์และถ่ายทำกิจกรรม
ตลาดนัดพอเพียงและกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะในโรงเรียน สารคดีชุด "ขุดที่ราก ถอนที่โคน"
ตอน เปลี่ยนไทยให้ไร้ขยะ ความยาวตอนละ ๓๐ นาที จำนวน ๔๐ ตอน เพื่อเผยแพร่ออกอากาศ
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้คนไทยได้นำไปปรับยอดใช้และต่อยอด มองเห้นปัญหาในภาพรวม
และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยตนเอง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตัวแทนครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ไปทัศนศึกษา
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดบางแสน เพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการจัดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน
ของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่าย / กลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีกิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ (KM)
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" / กิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์โรงเรียนแม่ข่าย
และโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนครู
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ไปทัศนศึกษาที่ ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ สีสันใหม่แห่งประสบการณ์และความสนุก
บนสถาปัตยกรรมฟ้า-ขาว จากเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ พร้อมแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายการข่าว ๓ มิติ ได้เดินทางมาโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อถ่ายทำเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มสุวรรณสาธุกิจได้จัดค่ายพักแรมลูกเสือ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ.ค่ายฝึกการยังชีพ โรงเรียนการบิน
อำเภอกำแพงแสน ตำบลกระตีบ จังหวัดนครปฐม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. มีการประชุมการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinart National Education Test : O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะศึกษาดูงาน
เทศบาล ๓ (วัดท่ามะปราง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมโรงเรียนเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
เดินทางมาจัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล
ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
และวัดป่าเลไลยก์ อำเมืองเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จำนวน ๔๕ ท่าน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การแข่งขันเกม การชิงโชคมอบรางวัล
และของขวัญเป็นจำนวนมาก มีการมอบเกียรติบัตรเด็กดี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตภกรรม
นักเรียนระดับภาค พร้อมทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ร่วมงาน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เดินทางไปรับพระธุดงศ์บริเวณ ก.ม. ที่ 93.3
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ. วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.ประสงค์ พวงวรินทร์ รองชัยรัตน์ พละเลิศ ตัวแทนครูและนักเรียน
ได้เดินทางไปสัมมนาและรับมอบรางวัลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)เฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
คณะเทศบาล ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ต.อ. พศวีร์ เรื่องภู่ เป็นประธานจุดธูปเทียน
ลงนามถวายพระพร พร้อมเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคม คุณไพรินทร์ ฐิติวัฒนพงษ์ ประธานกล่าวเปิดงาน
และ ผ.อ. ประสงค์ พวงวรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีการแสดงเทิดพระเกียรติ
มอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น และมอบของที่ระลึก
( ภาพกิจกรรม )


สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง เสริมสร้างอาชีพ สู่วิถีพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูก เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารรสเด็ด
งานประดิษฐ์สุดสวย สินค้ามือสองสภาพดี Handmade สุดจี๊ด ของสะสมต่าง ๆ ได้
ณ ลานหน้าหอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ทุกวัน
พุธเวลา 07.00-09.00 น.

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
'