ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน
"วันไหว้ครู" เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ให้แก่ศิษย์ และเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเมืองนักสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เขต 3
และโรงเรียนบ้านหนองจิก จ.สุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์
ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะนักเรียน
ไปจัดแสดง และประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors Exhibition 2016
ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ มาเลเซีย ๘ ผลงาน เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขระ และเด็กหญิงศศินา สมเหมาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยครูชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ส่งผลงาน "รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืน สำหรับผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากประเทศมาเลเซีย
(ภาพกิจกรรม 1)

พระภิกษุและสามเณรออกบิณฑบาตในหมู่บ้าน และตลาดทุ่งคอก ซึ่งเป็นกิจวัตร สำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นการสร้างความมั่นคงถาวรให้เกิดแก่พระพุทธศาสนา
และสถาบันศาสนาสืบต่อไป
(ภาพกิจกรรม 1)

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตร
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
(ภาพกิจกรรม 1) (ภาพกิจกรรม 2)

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ และได้เชิญผู้ปกคองเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มูโรงเรียน สุวรรณสาธุกิจ
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
ณ. แคมป์อู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยรองชัยรัตน์ พละเลิศ และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ
รับมอบรางวัล MOE AWARDS ณ ห้องประชุมใหญ่ พุทมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทมลฑล จังหวัดนครปฐม
( ภาพกิจกรรม )

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดตารางติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดติวให้กับนักเรียนตามตาราง วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
และสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ กุมภสพันธ์ ๒๕๕๙ คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนได้
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
และวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '