ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

 

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.. คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)เข้าร่วมกิจกรรม
วันครู ปี ๒๕๖๐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มีการมอบเกียรติบัตร รางวัล เชิดชูเกีรติครูและวิชาชีพครู
( ภาพกิจกรรม )

 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น.. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค การมอบทุนการศึกษา เกมต่าง ๆ
การตักโชคมอบรางวัล ของขวัญ จักรยาน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และผู้ร่วมงาน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.. รองชัยรัตน์ พละเลิศ พร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙
โดยการจัดกิจกรรม การทำความดี เช่นการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด และปฏิญาณตน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.-16.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดการประชุม
สัมนาโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนา และเสริมสร้าง
แกนนำ"เยาวชนครดีศรีสุพรรณ" ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 13.00 น.-16.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก
จังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ
และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 07.30 น.-13..00 น. คณะศึกษาดูงานจาก สพป 2 อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกัน
จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับนายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เวลา 16.30 - 22.00 น. เพื่อเป็นการรำลึกคุณงานความดีที่ได้กระทำมา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัด และความสนใจ โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันพับจรวดกระดาษ จรวดขวดน้ำ และการแต่งชุดแฟชั่นรีไซเคิล
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) มีกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ปี 2559 หนุนเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้เข้ารับการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งเติบใหญ่
และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล การแสดงของนักเรียน
มอบทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่น และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม )

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '