ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยคณะครูกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาบริเวณตลาดทุ่งคอก ถวายเทียนให้กับวัดทุ่งคอก
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เขียนคำขวัญ
เรียงความและแต่งบทร้อยกรอง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มโรงเรียนจินดามณี อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวน ๑๐๐ ท่านมีความประสงค์ขอศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนและชุมชน และวิธีการจัดการขยะ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
ก็สามารถ นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนหันคาทิพยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
จำนวน ๒๐ ท่านมีความประสงค์ขอศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Waste School
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) ได้รับการสนับสนุน
จาก ผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
ร่วมเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายชัยรัตน์ พละเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้เดินทางไปรับป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งคณะสงฆ์ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้นำสถานศึกษา ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา สนับสนุน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักศีล ๕ ในชีวิตประจำวัน
ณ วัดเขากำแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์ (ทสจ.นครสวรรค์)ได้ร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จัดทำโครงการลดปริมาณขยะ
ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจ
ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้กับเยาวชน
จึงขอศึกษาดูงานของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรรสาธุกิจ) เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินการดำเนินงาน "โรงเรียนดี Happy School" ผลการประเมินจากคณะกรรมการพบว่า
โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาระบบบริการผู้เรียนทั้ง ๓ ด้านได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านห้องสมุดมีความพร้อม
ทุกด้าน ทั้งสถานที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ด้านแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย ด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้
สามารถดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมใช้ เพียงพอ และครอบคลุมทุกช่วงชั้น
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ออกแบบ สร้างสนามเด็กเล่น
(Brain Based Leaning : BBL) สำหรับนักเรียน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดอบรม ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และป้องกันการทุจริต
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทุ่งคอกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ เรื่องบทบาท และคุณค่า
ของความเป็นชาย/หญิงในสังคม ความสัมพันธ์ทางเพศ พฤติกรรมความเสี่ยง การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น ลดปัญหาครอบครัวที่นำไปสู่ปัญหาสังคมระดับชาติต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ผอ.กนก ปิ่นตบแต่ง
และ ผอ.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะประเมิน เดินทางมาเพื่อประเมินการบริหารจัดการ
ของสภานักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะครู นักเรียน ประชาชน
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน ๔๕ คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
โครงการธนาคารขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ร่วมมือกับสมาคมไทยช่วยไทย จัดการแสดงชุด สุดยอด มายากล นานาชาติ ระดับโลก
ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปร่วมงาน
ชมการแสดง ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) เพื่อให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
และร่วมเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งคอก มารณรงค์ ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียน
และร่วมเดินรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ภายในชุมชน ตำบลทุ่งคอก
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะดูงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลผู้นำชุมชน ประชาชนและครูอาจารย์ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทุ่งคอกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขความุรุนแรง
ในสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรรสาธุกิจ) และตัวแทนครู พานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ไปร่วมโครงการในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตัวแทนเยาวชน
จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒๐ ท่าน และคณะครู
จำนวน ๑๒ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ)เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดม่วงคัน
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เกิดผลกับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม ).

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดบางน้อย และโรงเรียน
บ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีการพัฒนาและเพิ่มเติมประสบการณ์ของบุคลากร
ในแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์โรงเรียน ครูนงลักษณ์ แสงดิษฐ์ ได้เป็นตัวแทนวิทยากร
นำเสนอการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนแก่คณะครู พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงแรมสองพันบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย
และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขัน
ต่อที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการสัมนา
"สร้างวินัยคนในชาติ สู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน รองชัยรัตน์ พละเลิศ พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เดินทางไปร่วมเปีดงานสิ่งแวดล้อมโลก และมหกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการ "สร้างวินัยในโรงเรียน
สู่การจัดการขยะ ที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวินัยในโรงเรียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ณ โรงแรมแอมบลาสเดอร์
และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๘ และวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และร่วมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนคล่อง เพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๗
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู" เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู
อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาท
คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการขอขมาลาโทษ
หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมหรือมโนกรรม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ให้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครู นักเรียนและผู้นำชุมชน
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '