ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตามโครงการ
วันสำคัญประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีการจัดขบวนแห่ไปยังชุมชนตลาดทุ่งคอก และถวายเทียนพรรษา
ณ วัดทุ่งคอก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความตระหนักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๗-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
"บัวขาวเกมส์" ณ สนามโรงเรียนบ้านบัวขาว เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคี มีวินัย
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดพิธีถวายคำปฏิญาณ
และเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เพื่อไม่ให้นักเรียนหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ร่างกาย จิตใจ ทรุดโทรม ไม่สามารถที่จะเรียน
หนังสือและ ทำงานได้ สถานศึกษาจึงร่วมแรง ร่วมใจ ผนึกกำลังร่วมกันป้องกัน และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงพิษภัย และประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน
"วันไหว้ครู" เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ให้แก่ศิษย์ และเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเมืองนักสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เขต 3
และโรงเรียนบ้านหนองจิก จ.สุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์
ให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะนักเรียน
ไปจัดแสดง และประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors Exhibition 2016
ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ มาเลเซีย ๘ ผลงาน เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขระ และเด็กหญิงศศินา สมเหมาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) พร้อมด้วยครูชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ส่งผลงาน "รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืน สำหรับผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากประเทศมาเลเซีย
(ภาพกิจกรรม 1)

พระภิกษุและสามเณรออกบิณฑบาตในหมู่บ้าน และตลาดทุ่งคอก ซึ่งเป็นกิจวัตร สำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นการสร้างความมั่นคงถาวรให้เกิดแก่พระพุทธศาสนา
และสถาบันศาสนาสืบต่อไป
(ภาพกิจกรรม 1)

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตร
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
(ภาพกิจกรรม 1) (ภาพกิจกรรม 2)

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ และได้เชิญผู้ปกคองเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน
การช่วยเหลือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียนทุกคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '