ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ณ ค่ายโรงเรียนการบิน ศูนย์ฝึกการยังชีพ และทดสอบกำลังใจ จุดประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี
ทุกคนมีระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและการอยู่ร่วมกัน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
นางละเอียด สอิ้งทอง และนางสาวนงลักษณ์ แสงดิษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุม
สร้างความเข้มแข็ง และรับมอบโล่ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น (รุ่นที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บึกเตียน คาบาน่าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันพระราชดำริ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๒ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พร้อมด้วยคณะครู ตรวจ ประเมิน การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพต่อไปในอนาคต
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดติว O-Net
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net โดยจัดติววันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผอ อารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
ได้เดินทางไปโรงเรียน วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เพื่อเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนสุจริจพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
"ป้องกันการทุจริต" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ได้เข้าร่วมกับกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชน
ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น.. คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
กรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
ต้อนรับ ผอ.อารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อย่างพร้อมเพรียงกัน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น.. คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)เข้าร่วมกิจกรรม
วันครู ปี ๒๕๖๐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มีการมอบเกียรติบัตร รางวัล เชิดชูเกีรติครูและวิชาชีพครู
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น.. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค การมอบทุนการศึกษา เกมต่าง ๆ
การตักโชคมอบรางวัล ของขวัญ จักรยาน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และผู้ร่วมงาน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.. รองชัยรัตน์ พละเลิศ พร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙
โดยการจัดกิจกรรม การทำความดี เช่นการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด และปฏิญาณตน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น.-16.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดการประชุม
สัมนาโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนา และเสริมสร้าง
แกนนำ"เยาวชนครดีศรีสุพรรณ" ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
( ภาพกิจกรรม )

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '