ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มสุวรรณสาธุกิจจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนของกลุ่ม ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สวรรณสาธุกิจ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E โดยความร่วมมือกันระหว่าง
สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ผอ.ประสงค์ พวงวรินทร์ และนายกธานี ฉัตรนภารัตน์
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน มีการจัดการแสดงต่างๆ เช่น การนำเสนอนิทานของ นร. ชั้น ป 2
การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล และการร้องเพลงโรงเรียนปลอดขยะโดยแต่งกายชุดรีไซเคิล
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะผู้ประเมินจากฝ่ายสงฒ์ ฝ่ายคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และประชาชน ได้ตรวจประเมินโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เพื่อรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
( ภาพกิจกรรม 1 )

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี ๒๕๕๖ระดับประเทศ
วันที่ 15 กันยายน 2557 คณะกรรมการจึงลงพื้นที่ตัดสินหาผู้ชนะเลิศการประกวด
เฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 8 กันยายน 2557 ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปี 2557 "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต
และดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประเทศ เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมวันอาเซียน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีวัตถุประสงคเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรม
"วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี 2014 " (Little Scientists" Day) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
ในหัวข้อ"ความลับของตัวฉัน" เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักรัก
และหวงแหน ดูแลร่างกายของตนเอง
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาราชินี นายกิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา
สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม
โดยมีนายประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ให้การต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม 1 ) ( ภาพกิจกรรม 2 )

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกันเทศบาลตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของมารดา มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล มอบโล่เกียรติยศ
แม่ดีเด่น มอบเงินพัฒนาห้องปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ พร้อมด้วยครูแกนนำร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ทำการอบรมให้กับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 14 โรงเรียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " โรงเรียนสุจริต "
( ภาพกิจกรรม 1 )

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน
"ศรีบัวแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสามัคคี เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
( ภาพกิจกรรม 1 )( ภาพกิจกรรม 2 )( ฉลองชัยชนะแห่งความสำเร็จ )


โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง เสริมสร้างอาชีพ สู่วิถีพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูก เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารรสเด็ด
งานประดิษฐ์สุดสวย สินค้ามือสองสภาพดี Handmade สุดจี๊ด ของสะสมต่าง ๆ ได้
ณ ลานหน้าหอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ทุกวัน
พุธเวลา 07.00-09.00 น.

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325