ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 
  

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) เพื่อให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
และร่วมเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งคอก มารณรงค์ ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียน
และร่วมเดินรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ภายในชุมชน ตำบลทุ่งคอก
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะดูงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลผู้นำชุมชน ประชาชนและครูอาจารย์ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทุ่งคอกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขความุรุนแรง
ในสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ผอ ประสงค์ พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรรสาธุกิจ) และตัวแทนครู พานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ไปร่วมโครงการในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตัวแทนเยาวชน
จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒๐ ท่าน และคณะครู
จำนวน ๑๒ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ)เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดม่วงคัน
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เกิดผลกับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม ).

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดบางน้อย และโรงเรียน
บ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีการพัฒนาและเพิ่มเติมประสบการณ์ของบุคลากร
ในแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย
และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขัน
ต่อที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการสัมนา
"สร้างวินัยคนในชาติ สู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน รองชัยรัตน์ พละเลิศ พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เดินทางไปร่วมเปีดงานสิ่งแวดล้อมโลก และมหกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการ "สร้างวินัยในโรงเรียน
สู่การจัดการขยะ ที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวินัยในโรงเรียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ณ โรงแรมแอมบลาสเดอร์
และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๘ และวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้จัดประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และร่วมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนคล่อง เพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๗
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู" เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู
อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาท
คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการขอขมาลาโทษ
หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมหรือมโนกรรม
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ให้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครู นักเรียนและผู้นำชุมชน
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดให้มีจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจรืง รักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี น้อมนำหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ขึ้น เพื่่อทำหน้าที่แทนสภานักเรียน
ประจำปี ๒๕๕๗ ที่หมดวาระลง
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เทศบาลตำบลทุ่งคอก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลทุ่งคอก และประชาชน จัดทำโครงการ
"สร้างบ้าน สานฝัน ของลูก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา" วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แก่
ด.ช วุฒิชัย จินดารัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กำหนดจัดแนะแนวอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีการเสวนาสะท้อนแนวคิดมุมมองของเส้นทางอาชีพ
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓เพื่่อชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่นักเรียน
และผู้ปกครองควรทราบ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคครัดต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ. ประสงค์ พวงวรินทร์ และตัวแทนครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่จังหวัดปทุมธานี ท้องฟ้าจำลองรังสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุกดรีมเวิลด์ เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ และสร้างโลกทัศน์ที่กว้างไกล
ให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป้นการเสริมสร้างคุณธรรม ความสามัคคีในหมู่คณะ
การแบ่งปัน การทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดงานมอบประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" นักเรียนชั้นอนุบาล ๒
ณ หอประชมโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓..๐๐- ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และค่านิยม 12 ประการ โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา หาความรู้มากมาย
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙..๓๐ น. คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดแตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน ๕๒ คน ครู จำนวน ๙ คน
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๖๔ คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และ ฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เกิดผลกับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘..๓๐ น. คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแจง ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑๗ คน ทางเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะในโรงเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
โดยมีวัตถุประสงค์คือศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการต่างๆ
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีมีการพัฒนาและเพิ่มเติมประสบการณ์ของบุคลากร
ในแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
( ภาพกิจกรรม )

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖, อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๗ ห้องเรียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จังกวัดสุพรรณบุุรี

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 

 

 

 

 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '