เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย : admin
เข้าชม : 178
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้   
1.  ตำแหน่งและขอบข่ายภารกิจที่จะดำเนินการคัดเลือกดังนี้
  1.1  ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   อัตราจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท          ( เก้าพันบาทถ้วน )
  1.2  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่จะให้ปฏิบัติ   
   1.2.1  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ  E – 0ffice
   1.2.2  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  ควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บรักษาดูแล               ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   1.2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระบบข้อมูล  การสำรวจ และบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT
   1.2.4  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ
   1.2.5  งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.2  มีสัญชาติไทย
  2.3  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18   ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  2.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  2.6  ไม่เป็นผู้มีร่างการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  ก.ค.ศ
  2.7  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น
  2.8  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  2.9  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  2.10  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชุมผู้ปกครอง 9/พ.ค./2562
      ประกาศผล NT 2/พ.ค./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 11/เม.ย./2562
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 10/เม.ย./2562
      รื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 31/มี.ค./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5