เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย : admin
เข้าชม : 194
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

      ตามประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)  ลงวันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เรื่อง รับสมัครคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน และประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนนั้น  บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะสั่งจ้างหรือทำสัญญาจ้าง ตามอัตราว่างและเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณจากทางราชการแล้ว  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้            

                  1. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง                 
                  2. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง             
                  3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวการจ้างตามก าหนด                 
                  4. เมื่อจ้างตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว                     
          ทั้งนี้  หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก  หรือต่างไปจากที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  จะถือว่าผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกรายนั้น   เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่อาจสั่งจ้างหรือท าสัญญาจ้างได้  หรือหาก ได้รับการสั่งจ้างหรือท าสัญญาจ้างไปแล้ว   จะถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างโดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ   ในภายหลังไม่ได้  โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1  ไปรายงานตัวที่ห้องงานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา  08.30-09.00 น. พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้                  
                   1. สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน  3  ชุด                  
                   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  3  ฉบับ                  
                   3. สำเนาวุฒิการศึกษา                   จำนวน  3  ฉบับ    
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ   ณ  วันที่   2  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

 ลำดับที่่ 1  หมายเลขที่ผู้เข้าสอบ 0003  นางสาวสาธิกา ห่อเย็น 

 ลำดับที่ 2  หมายเลขที่ผู้เข้าสอบ 0001  นางสาวธิดารัตน์  ศิริพัฒน์

 ลำดับที่ 3  หมายเลขที่ผู้เข้าสอบ 0002  นางสาวสุพัตรา  บูชา

 

ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ห้องงานบริหารบุคคล โรงเรียนวัดทุ่งคอก
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. พร้อมเอกสารหลักฐาน

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชุมผู้ปกครอง 9/พ.ค./2562
      ประกาศผล NT 2/พ.ค./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 11/เม.ย./2562
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 10/เม.ย./2562
      รื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 31/มี.ค./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5