หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 260
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                 ตามประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ลงวันที่ 
9 เมษายน 2562 นั้น  

                บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยเรียง ตามล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะสั่งจ้างหรือทำสัญญาจ้างตามอัตราว่างและเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณจากทางราชการแล้ว    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)  ลงวันที่  11 เมษายน 2562


หมายเหตุ
 นางสาวนันทวัน   สุขสมกิจ  ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ห้อง

งานบริหารบุคคล โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุ กิจ) ในวันที่ 17  เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

พร้อมเอกสารหลักฐาน